Navigáció

Belépés

SzoSzöv hírlevél

E-mail:

A hírlevél üzemeltetője:
http://lev-lista.hu

ENSZ határozat a szövetkezetek szerepről

Az Egyesült Nemzetek Szervezete 1999. évi 56. Közgyűlése 88. Plenáris Ülésének határozata a szövetkezetek támogatásáról.

A szövetkezetek szerepe a társadalmi fejlődésben

Az ENSZ Közgyűlése 1999 decemberében tűzte napirendre* - a már évek óta folyó helyzetelemzések alapján – az e tárgyban készült főtitkári jelentés tervezetét. A közgyűlés szükségesnek ítélte, hogy a jelentést a tagországok kormányai tovább tanulmányozzák, kiegészítsék, véleményüket, javaslataikat az ENSZ főtitkárához eljuttassák. E munka eredményeként született meg az ENSZ 56. Közgyűlése 88. Plenáris Ülésének alábbiakban közölt határozata.

A Közgyűlés

felidézve az 1992. december 16-i 47/90-es, az 1994. december 23-i 49/155-ös, az 1996. december 12-i 51/58-as és 1999. december 17-i 54/123-as határozatait, amelyekben felkérte a Főtitkárt, hogy ismerje meg a kormányok álláspontját azokról az irányvonal-tervezetekről, amelyek a szövetkezetek fejlődése számára kedvező környezet megteremtését célozzák, és – amennyiben szükséges -, gondoskodjék egy (az e kérdésben korábban előterjesztett tervezet Szerk.)* módosított változatának elfogadásra való előterjesztéséről,

Felismerve, hogy a szövetkezetek a maguk változatos megjelenési formáiban valamennyi ember – beleértve a nőket, gyerekeket, a fogyatékos személyeket és az öregeket is – lehető legteljesebb részvételét segítik elő a gazdasági és társadalmi fejlődésben, és maguk is e fejlődés jelentős tényezőivé válnak,

Felismerve továbbá a szövetkezetek valamennyi formájának jelentős erejű hozzájárulását az 1995. március 6-12-ig Koppenhágában tartott Társadalmi Fejlődési Világ Csúcstalálkozóhoz, az 1995. szeptember 4-15-ig Pekingben tartott 4. Női Világkonferenciához, az 1996. június 3-14-ig Isztambulban, Törökországban tartott Emberi Településekről szóló II. SZNSZ Konferenciához (Habitat II.), s határozataik öt év elteltével való felülvizsgálatához, valamint az 1996. november 13-17-ig Rómában tartott Világ Élelmezési Csúcson való részvételük jelentőségét,

1. tudomásul veszi a Főtitkár jelentését;

2. felhívja a tagállamok figyelmét arra, hogy a szövetkezetek számára kedvező környezet megteremtését célzó irányvonal tervezeteket vegyék figyelembe a szövetkezetekkel kapcsolatos nemzeti politikájuk kifejlesztésében vagy annak felülvizsgálatában;

3. bátorítja a kormányokat, hogy kísérjék figyelemmel, amennyire lehetséges, a szövetkezetek tevékenységeivel kapcsolatos jogi és közigazgatási szabályozást, azzal a szándékkal, hogy számukra kedvező környezetet és védelmet biztosítsanak, valamint segítsék elő a céljaik elérését szolgáló erőforrásaik kibontakoztatását;

4. sürgeti a kormányokat, a kapcsolódó nemzetközi szervezeteket és a szakosított képviseleteket, hogy – együttműködve a nemzeti és a nemzetközi szövetkezeti szervezetekkel – megfelelő mértékben vegyék figyelembe a szövetkezetek szerepét és hozzájárulását a Társadalmi Fejlődési Világ Csúcstalálkozó, a 4. Női Világkonferencia, az Emberi Településekről szóló II. ENSZ Konferencia, valamint a Világ Élelmezési Csúcs eredményeinek megvalósításában és azok ötéves felülvizsgálatában, többek között azzal, hogy:

(a) hasznosítják és továbbfejlesztik a szövetkezetek lehetőségeit és tényleges hozzájárulását a szociális fejlődési célok eléréséhez, különösen a szegénység felszámolásában, a teljes és produktív foglalkoztatás megteremtésében és a szociális beilleszkedés fejlesztésében;

(b) bátorítják és elősegítik a szövetkezetek alapítását és fejlesztését, ideértve azt is, hogy lépéseket tesznek a szegény vagy veszélyeztetett helyzetben élők önkéntes elhatározásból megvalósuló szövetkezet alapításának és fejlesztésének előmozdítására;

(c) megfelelő intézkedéseket hoznak a szövetkezetek fejlődésére kedvező környezet kialakítása érdekében többek között egy, a kormányok és a szövetkezeti mozgalom között megvalósuló valódi partneri viszony kialakításával;

5. felhívja a kormányokat, hogy a szövetkezeti mozgalommal közösen fejlesszenek ki programokat a tagok, s ahol szükséges, a választott vezető testület és a hivatásos szövetkezeti menedzsment oktatásának fejlesztése és erősítése érdekében teremtsék meg vagy tökéletesítsék a szövetkezetek fejlődéséről és a nemzetgazdasághoz való hozzájárulásukról szóló statisztikai adatbázisokat;

6. felhívja a kormányokat, a kapcsolódó nemzetközi szervezeteket, a szakosított képviseleteket, valamint a nemzeti és nemzetközi szövetkezeti szervezeteket arra, hogy a Közgyűlés 47/90-es határozata szerint folytassák a Nemzetközi Szövetkezeti Nap évenkénti, július első szombatján való megtartását;

7. felkéri a Főtitkárt, hogy a kapcsolódó ENSZ és más nemzetközi szervezetekkel, valamint a nemzeti, a regionális és a nemzetközi szövetkezeti szervezetekkel együttműködve – ahol szükséges – nyújtsanak segítséget a tagállamoknak a szövetkezetek fejlődése számára kedvező környezet megteremtése érdekében kifejtett erőfeszítéseikhez; segítsék elő – többi között – a nemzeti és a regionális szintű konferenciák, megbeszélések, valamint szemináriumok révén megvalósuló tapasztalatcserét;

8. felkéri továbbá a Főtitkárt, hogy a Közgyűlés 58. ülésén nyújtson be jelentést a jelen határozat megvalósításáról.

88. Plenáris Ülés

2001. december 19.


Jegyzetek:

* A jelentés tervezetét a Szövetkezés 2000/1-2. száma közölte (249-258 p.)

Az elmúlt évtizedben kiemelkedően jelentős szerepet betöltő nemzetközi szervezetek sora foglalkozott feltűnő figyelemmel a szövetkezetekkel, s ösztönöztek támogatásukra.

- A Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége 1995-ben Manchesterben tartott Kongresszusán: „A szövetkezeti identitás és a szövetkezés nemzetközi alapelvei” címmel elfogadott határozata – az OSZT-nek a nemzetközi szövetkezeti nap alkalmából évente kiadott füzeteiben való rendszeres közzététel mellett – a Szövetkezés 2003/1. számában is megjelent (146-148 p.)

- Az Egyesült Nemzetek Közgyűlésének „Szövetkezetek szerepe a társadalmi fejlődésben” című határozatának tervezetét a Szövetkezés 2000-ben jelentette meg, végleges szövegét jelen számában közli.

- Az EU Tanácsa 2002 februárjában tárgyalta „Szövetkezetek a vállalkozóbarát Európában” c. előterjesztést, amely az „Európai Szövetkezetről” szóló határozattervezetet is magában foglalja. (Fordítása kéziratként az OSZT, továbbá a Magyar Iparszövetség irattárában található.)

- Az Európai Tanács 2002. május 22-én tette közzé az „Európai szövetkezetről” szóló rendeletét. – Megjelent: Szövetkezés, 2002/1-2. számában (182-219 p.)

- A Nemzetközi Munkaügyi Hivatal 2002. június 20-án elfogadott 193. számú ajánlása – „A szövetkezetek támogatásáról” – a Szövetkezés 2003/1. számában jelent meg (136-148 p.). Az ajánlást a magyar Országgyűlés 2003. november 24-i ülésén elfogadta.

Drupal alapú website