Navigáció

Belépés

SzoSzöv hírlevél

E-mail:

A hírlevél üzemeltetője:
http://lev-lista.hu

Tájékoztató a szociális szövetkezetekben a tagi munkavégzés és az egyszerűsített foglalkoztatás szabályairól

Tájékoztató a szociális szövetkezetek foglalkoztatási lehetőségeinek szélesítésével összefüggő egyes kérdésekről:

http://informaciok.eu/index.php/bulvar/1213-szocialis-szovetkezetek-paly...

A szövetkezeti formák között speciális helyet foglalnak el a szociális szövetkezetek, amelyek abból a célból szerveződtek, hogy a hátrányos helyzetben lévő tagjaik számára munkafeltételeket teremtsenek, valamint szociális helyzetük javítását egyéb módon elősegítsék.

A szociális szövetkezetekben a személyes közreműködésként előírható munkavégzés kizárólag munkaviszonyban, vállalkozási vagy megbízási jogviszonyban volt teljesíthető. A szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény 2013. május 3-tól lehetőség biztosít arra, hogy meghatározott esetekben önmagában már a tagsági jogviszony is elégséges legyen a szövetkezetben a munkavégzéshez, a szövetkezet közös gazdasági tevékenységében való részvételhez. Az említett időponttól az iskolaszövetkezetnek nem minősülő szociális szövetkezetek esetében a személyes közreműködés sajátos formája lehet a közös termelésben való, tagsági viszonyon alapuló közvetlen közreműködés (a továbbiakban: tagi munkavégzés).

Tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyt kizárólag a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény szerint regisztrált álláskereső, illetve a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy létesíthet és tarthat fenn. Amennyiben a tagi munkavégzési jogviszonyban lévő tag munkavégzésre irányuló más jogviszonyt létesít vagy tart fenn, e más jogviszonya alatt a tagi munkavégzési jogviszony szünetel.

A szociális szövetkezet tagi munkavégzési jogviszonyban álló tagjának társadalombiztosítási jogállása, adókötelezettsége és az ehhez kapcsolódó közterhek

A szociális szövetkezet tagi munkavégzési jogviszonyban álló tagja – kivéve e jogviszony szünetelésének időtartamát – egészségügyi szolgáltatásra jogosult.

A szociális szövetkezet a tagi munkavégzési jogviszonyban álló tagja után 6 660 forint (napi 222 forint) egészségügyi szolgáltatási járulékot, a tag az e tevékenysége ellenértékeként kapott pénzbeli juttatás után 10 százalék nyugdíjjárulékot fizet. A szövetkezeti tag közfoglalkoztatási jogviszonyának fennállása alatt azonban az említett közteherfizetésre vonatkozó rendelkezések nem alkalmazhatók.

A tagi jogviszony szünetelése alatt a szövetkezet nem fizet egészségügyi szolgáltatási járulékot.

A szociális szövetkezet az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése alól a tagi munkavégzési jogviszony létrejöttét követő első évben mentesül1, a második évben az egészségügyi szolgáltatási járulék 25%-ának, a harmadik évben 50%-ának, a negyedik évben 75%-ának, az ötödik évtől 100%-ának megfizetésére kötelezett.

A kedvezményt ugyanazon személy után egy időben csak egy szociális szövetkezet, továbbá ugyanaz a szociális szövetkezet ugyanazon tagja után csak egy alkalommal vehet igénybe. Négy évnél rövidebb időtartamú jogviszony esetén a kedvezmény a négy évből fennmaradó időszakra másik jogviszonyban érvényesíthető, a kedvezmény mértékének megállapításánál azonban figyelembe kell venni a korábbi tagi jogviszonyban érvényesített kedvezmény időtartamát. A kedvezmény igénybevételéhez szükséges a tag nyilatkozata arról, hogy utána másik szociális szövetkezet nem érvényesít kedvezményt, vagy a megelőző négy év időtartamban mennyi időre érvényesítettek utána kedvezményt. A jogszerűtlen nyilatkozatból adódó adóhiány, bírság és pótlék a tagot terheli.

A szociális szövetkezetnek a tagi munkavégzési jogviszonyban álló tagjával fennálló jogviszonya szociális hozzájárulási adófizetési kötelezettséget nem eredményez.

A személyes közreműködés ellenértékeként pénzben kifizetett összeg a tagi munkavégzési jogviszonyban álló személy adóköteles jövedelmének minősül.

Ugyanakkor, ha a személyes közreműködés ellenértékét élelmiszer vagy a szövetkezet által előállított javak (termény, termék stb.), illetve fogyasztásra kész étel vásárlására felhasználható utalvány formájában kapja meg a tagi munkavégzési jogviszonyban álló személy, akkor ebből a bevételéből adómentes havonta a minimálbér összegét (2013. évben 98 ezer forintot) meg nem haladó érték. Az adómentesség feltétele, hogy az említett utalvány formájában megszerzett bevétel értéke ne haladja meg havonta a minimálbér 25 százalékát.

Bevallás, bejelentés, igazolás kiadás

A szociális szövetkezet az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 31. §-ában és a 3. számú mellékletében meghatározott tartalommal az adóhatósághoz bevallást teljesít, illetve adatot szolgáltat. A szociális szövetkezetnek tehát a ’08-as bevallásban az NFA által átvállalt egészségügyi szolgáltatási járulék összegét szerepeltetnie kell.

A pénzben, valamint az adómentesnek nem minősülő természetben megszerzett bevételt nem önálló tevékenységből származó bevételként kell szerepeltetni a tagi munkavégzési jogviszonyban álló személy ’53-as bevallásában.

A szociális szövetkezet a tagi munkavégzési jogviszonyban álló személy

a) jogviszonyának kezdetét legkésőbb a jogviszony első napján, a munkavégzés megkezdése előtt,

b) jogviszonyának megszűnését, szünetelésének kezdetét és befejezését 8 napon belül

az egészségbiztosítási szervnek jelenti be.

A szociális szövetkezet a tagi munkavégzési jogviszonyban álló tagja részére a tárgyévet követő év január 31-éig igazolást ad ki a jogviszony időtartamáról, a nyugdíjjárulék alapjáról és összegéről, valamint az egészségügyi szolgáltatási járulékról és az abból érvényesített kedvezményről. A jogviszony év közben történő megszűnése esetén az igazolást soron kívül kell kiadni.

Egyszerűsített foglalkoztatás

A szociális szövetkezetben az alkalmi munkára irányuló egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Efo tv.) 1. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott napi munkavállalói létszámkeretre vonatkozó szabályt nem kell alkalmazni.

A foglalkoztatási szövetkezet2 azonban az Efo tv. szabályait kell alkalmazza, ha a tagjait munkaerő-kölcsönzés keretében mezőgazdasági, vagy turisztikai idénymunkára kölcsönzi ki, azzal, hogy munkáltató alatt a foglalkoztatási szövetkezetet kell érteni.

 

1 Az egészségügyi szolgáltatási járulék különbözetét a Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA) megtéríti az Egészségbiztosítási Alap részére.

2 A foglalkoztatási szövetkezet olyan iskolaszövetkezetnek nem minősülő szociális szövetkezet, amelynek legalább 500 természetes személy és legalább egy országos nemzetiségi önkormányzat a tagja.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

További információ:

http://www.szocialisgazdasag.hu/hu/hireink-1-1/sui-generis-%E2%80%93-tagi-munkavegzes--jogviszonyra-vonatkozo-tudnivalok-1.html

SUI GENERIS – tagi munkavégzés- jogviszonyra vonatkozó tudnivalók

A szövetkezet fogalma

A szövetkezet az alapszabályban meghatározott összegű részjegytőkével alapított, a nyitott tagság és a változó tőke elvei szerint működő, jogi személyiséggel rendelkező szervezet, melynek célja tagjai gazdasági, valamint más társadalmi szükségletei kielégítésének elősegítése.

Szociális szövetkezetnek a fentieken túlmenően

Célja, a hátrányos helyzetben lévő tagjai számára munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése. A szociális szövetkezetek esetében a korábbi módozatok mellett kötelezően megjelenik személyes közreműködés sajátos formája a közös termelésben való, tagsági viszonyon alapuló közvetlen közreműködés (sui generis jogviszony a továbbiakban: tagi munkavégzés).

A tagi munkavégzés keretében történő foglalkoztatás olyan preferált foglalkoztatási lehetőség, amely kizárólag szociális szövetkezet esetében valósulhat meg.

A már működő szociális szövetkezetek az alapszabályukat 2013. szeptember 30-áig kötelesek az alábbi rendelkezésnek megfelelően módosítani: A tagi munkavégzés esetében a szociális szövetkezet alapszabályának tartalmaznia kell továbbá:

  • a tag által teljesítendő munkafeladatok meghatározását, (az elvégzendő munka mértékét,) az elvégzett munkafeladatok dokumentálásának módját,
  • a munkafeladat teljesítéséhez igazodóan a szövetkezet által megtermelt javakból történő részesedés módjának és mértékének (ellenértékének) meghatározását,
  • a vagyoni hozzájárulás ellenértéket úgy kell meghatározni, hogy az alkalmas legyen a tag teljesítményének figyelembevételére és a megtermelt javakból való részesedés mértékének meghatározására.

Amennyiben a fenti előírásoknak megfelelően nem alakulnak át, megszűnik a szövetkezet szociális jellege.

Tagi munkavégzésre irányuló jogviszonyt a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény szerint regisztrált álláskereső, illetve a közfoglalkoztatási jogviszonyban lévő személy létesíthet és tarthat fenn.

A SUI GENERIS (tagi munkavégzés)– és egyéb jogviszony kapcsolata

 

SUI GENERIS jogviszony

 

Jogviszony

Biztosítási kötelezettség- 1 fősui generis tagot egy helyről lehet támogatni!Kötelező a havi adatszolgáltatás.

Közfoglalkoztatási/egyéb munkaviszony jellegű jogviszony alatt

szünetel

szünetel

Álláskeresési járadék alatt

aktív

(nem szünetel)

szünetel

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

aktív

(nem szünetel)

szünetel

Inaktív/ellátás nélküli

aktív

(nem szünetel)

aktív

(nem szünetel)

 

A tagi munkavégzés önálló, más munkavégzésre irányuló jogviszonyt szabályozó törvény hatálya alá nem tartozó jogviszony, amelyben az elvégzett munka ellentételezése a tagi munkavégzés arányában részben vagy egészben a közösen megtermelt javak természetben történő átadásával is történhet.

A megtermelt javak természetben történő átadása elsősorban a mezőgazdasági termelést folytató szövetkezetek esetében releváns, de a törvény nem korlátozza csak erre a természetben történő átadást.

Ha a szociális szövetkezet tagi munkavégzési jogviszonyban lévő tagja munkavégzésre irányuló más jogviszonyt létesít vagy tart fenn, e más jogviszony fennállása alatt a tagi munkavégzési jogviszonya és biztosítási jogviszonya szünetel.

A szövetkezeti törvény 48. § (2) bekezdése alapján a tag személyes közreműködésének módját az igazgatósággal kötött tagsági megállapodás határozza meg.

SUI GENERIS jogviszony előnyei

 

Tag részéről

Szociális szövetkezet részéről

Tagsági jogviszony létesítése

1.rugalmas munkavégzést biztosító lehetőség,

 

2.szociális szövetkezet tagjává válhat, e jogviszony alapján - halasztottan-a munkája által tulajdonábakerült terményekkel is jegyezheti arészjegytőkét,

hátrányos helyzetű tagjai részére más jogviszonyokhoz képest kedvezőbb feltételek mellett tud munkalehetőséget biztosítani

Jogszabályi környezet 

mellette más munkavégzésre irányuló jogviszonyt is létesíthet, amely a tagsági jogviszonyt nem érinti (az érintett a szociális szövetkezet tagja maradhat), azonban a tagi munkavégzési jogviszonya szünetel

1.kizárólag a szövetkezeti törvény szabályozza:

- (nem kötik a Munka Törvénykönyvének szabályai),

- a legfontosabb elemeket (a tag által teljesítendő munkafeladatok meghatározását, az elvégzett munkafeladatok dokumentálásának módját,az elvégzett munka ellentételezését) a szociális szövetkezet alapszabálya határozza meg,

 

2.a szünetelés időtartama alatt a szövetkezetnek nem kell fizetnie e személy után az egészségügyi szolgáltatási járulékot,

 

3.a szövetkezet e jogviszonyban lévő tagja után nem fizet szociális hozzájárulási adót,

Állami támogatások, mentességek

1.egyéb feltételeknek való megfelelés esetén jogosult lehet FHT-ra,

 

2.a tagnak nem kell megfizetnie az egészségügyi szolgáltatási járulékot (2013-ban 6 660 Ft),

az egészségügyi szolgáltatási járulék megfizetése a szociális szövetkezet kötelezettsége, melynek megfizetését az állam 4 éven keresztül csökkenő -100-75-50-25%-mértékben támogatja

Juttatásokra vonatkozó szabályok

  1. A) természetbeni juttatás

 

  1. B) pénzbeli juttatás is adható

(öregségi nyugdíjra jogosít)

az éves minimálbér összegéig adómentesa kapott élelmiszer, a szövetkezet tevékenységének eredményeként előállított termény vagy a kapott étkezési utalvány, (2013-ban 98.000 Ft),

 

azzal, hogy ebből az étkezési jegy csak a minimálbér 25% - igadómentes (2013-ban 24.500 Ft összegig),

 

 

10% nyugdíjjárulékot és 16%-os személyi jövedelemadót fizet

 

 

Szövetkezeti tag bejelentése tagi munkavégzés esetén: A jogviszony első napján a munkavégzés megkezdése előtt. A rendelkezés gyakorlatilag a taggá válás napját jelenti, mivel biztosítási jogviszony is ekkor kezdődik.

Összeállította: a KoopeRáció+ kiemelt projekt és a BM Szociális Szövetkezetek Programkoordinációs Iroda

A Drupal alapú honlap készítésében részt vett a Macroweb Internet Consulting