Navigáció

Belépés

SzoSzöv hírlevél

E-mail:

A hírlevél üzemeltetője:
http://lev-lista.hu

Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény módosításáról

 

2010. évi CL. törvény
 


az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény módosításáról

1. § Az agrárpiaci rendtartásról szóló 2003. évi XVI. törvény a következõ 8/A. §-sal egészül ki:

„8/A. § Semmis az olyan szerzõdéses kikötés, amely szerint a maga termelte mezõgazdasági termény szolgáltatására
elháríthatatlan külsõ ok (vis maior) miatt egészben vagy részben nem képes termelõ a hiányzó mezõgazdasági
terményt teljesítés céljára mástól beszerezni, vagy helyette más szolgáltatást nyújtani köteles. E kikötés semmissége
a szerzõdés egyéb rendelkezéseinek érvényességét akkor sem érinti, ha a felek e nélkül nem szerzõdtek volna.”

2. § Ez a törvény a kihirdetését követõ nyolcadik napon lép hatályba azzal, hogy
a) rendelkezéseit a hatálybalépést megelõzõen megkötött szerzõdések esetén a hatálybalépést követõen
esedékessé váló szolgáltatások tekintetében is alkalmazni kell, továbbá
b) a törvény alkalmazása során maga termelte mezõgazdasági termény szolgáltatására irányuló szerzõdésnek kell
tekinteni azt az esetet, amikor a termelõ az általa 2010-ben megtermelt mezõgazdasági terményt olyan gazdasági
társaságon vagy szövetkezeten keresztül értékesíti, amelynek tulajdonosa vagy tagja, vagy azt a termelõtõl

továbbértékesítés céljából termeltetési szerzõdés keretében vásárolják fel.

A törvénymódosítás szövege letölthető innen.

VM/AgroLine
2010. december 17.

Drupal alapú website