Navigáció

Belépés

SzoSzöv hírlevél

E-mail:

A hírlevél üzemeltetője:
http://lev-lista.hu

A Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége Üzenete 88. SZNSZ Nemzetközi Szövetkezeti Nap

  A Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége Üzenete 

 
                  88. SZNSZ Nemzetközi 
                        Szövetkezeti Nap 
   16. ENSZ Nemzetközi Szövetkezeti Nap 
                          2010. július 3. 
 
 „A nok egyenlo társadalmi- és munkafeltételeket 
           biztosító szövetkezeti összefogásról” 
 
Szerte  a  világon  a  nok  azért  választják  a  szövetkezeti  vál- 
lalkozási  formát,  mert  az  megfelel  gazdasági  és  társadalmi 
igényeiknek. Akár azért, hogy megvalósítsák  vállalkozási tö- 
rekvéseiket, hozzáférjenek a számukra szükséges termékekhez 
és szolgáltatásokhoz, akár azért, hogy részesei legyenek egy 
olyan üzleti vállalkozásnak, amely etikai értékekre és alapel- 
vekre épül, s módot ad jövedelemszerzésre, a nok vonzó lehe- 
toségnek tekintik a szövetkezeteket. 
A  szövetkezetek  demokratikus  alapon  tulajdonolt  és  irányított 
vállalkozások, amelyeket az önsegélyezés, a felelosségvállalás, 
a  demokrácia,  az  egyenloség,  a  méltányosság  és  a  szolidaritás 
értékei vezérelnek. Tevékenységük  középpontjába  a  szövetkeze- 
tekben résztvevo embereket helyezik, a tagoknak a demokratikus 
döntéshozatal révén lehetoségük van megvalósítani gazdasági, tár- 
sadalmi és kulturális törekvéseiket. 
    A nok szempontjából kulcsfontosságú szerepet játszanak a 
szövetkezetek, mivel megfelelnek gyakorlati és stratégiai igé- 
nyeiknek. Legyen szó csak nokbol álló, vagy mindkét nemet 
képviselo szövetkezetekrol. A szövetkezetek hatékony szerve- 
zeti eszközt kínálnak a noi tagok vagy alkalmazottak élet- 
körülményeinek  javításához,  hiszen  tisztességes  munkalehe- 
toségeket, megtakarítási és hitelezési feltételeket, egészségügyi, 
lakhatási és szociális ellátást, oktatás és továbbképzést nyúj- 
tanak. A szövetkezetek egyben lehetoséget adnak a nok szá- 
mára a gazdasági tevékenységekben való részvételre és azok 
befolyásolására. A nok önbizalma, önértékelése növekszik a 
szövetkezetekben való részvételük által. A szövetkezetek hoz- 
zájárulnak gazdasági, társadalmi és kulturális helyzetük javu- 
lásához,  vagyis  elosegítik  az  egyenjogúságot,  és  megváltoz- 
tatják az intézményes elofeltételeket. 
    A női vállalkozók számára a szövetkezet különösen vonzó 
vállalkozási forma. Tokéjük összeadásával jövedelemtermelo 
vállalkozásokba foghatnak, és rugalmas módon szervezhetik a 
munkájukat, figyelembe véve a noknek a társadalomban be- 
töltött  többszörös  szerepét.  A  nok  Burkina  Fasotól  Indián, 
Japánon, Guatemalán át az Egyesült Államokig hasonló ta- 
pasztalatokat oszthatnak meg egymással, a csak nokbol álló 
szövetkezetekben önbizalmat szerezhetnek, szakmai felelos- 
séget viselhetnek, hasznosíthatják a szakértelmüket és javít- 
hatják  életük  minoségét,  hiszen  a  munkájukból  jövedelem 
származik, s igen széles köru szolgáltatásokhoz jutnak hoz- 
zá,  s  a  nok  ott  is  megelégedéssel  vesznek  részt  a  szövet- 
kezeti munkában, ahol férfiak is jelen vannak. 
    Tagként és alkalmazottként olyan vállalkozások résztvevoi, 
amelyek a kölcsönös tiszteleten és az egyenlo lehetoségeken 
alapulnak. Ki kell azonban mondani, hogy még sok mindent 
kell tenni a noi egyenjogúság érdekében. A szövetkezetek a 
tagoknak és annak a társadalomnak a leképezései, amelyben 
muködnek, ezért még magukban hordozzák az általánosan jel- 
lemzo társadalmi és kulturális eloítéleteket. Mindazonáltal vá- 
laszt adnak a kihívásokra azzal, hogy változtatásokat hajtanak 
végre a szervezeti kultúrában, a munkamódszerekben, az okta- 
tási és továbbképzési lehetoségekben, azért, hogy a nok kom- 
petenciája valósággá váljon. 
    A nok felemelkedésének öt eroforrása: noi önértékelés; jog 
a  választási  lehetoségekre  és  azok  meghatározására;  jog  a 
lehetoségekhez  és  az  eroforrásokhoz  való  hozzájutásra;  jog 
saját életük kontrollálására mind otthon, mind az otthonukon 
kívül; arra való képességük, hogy befolyásolják a társadalmi 
változás  irányát  egy  még  igazságosabb  társadalmi  és  gaz- 
dasági rend érdekében, mind nemzeti, mind nemzetközi mé- 
retekben. 
    A szövetkezeti vállalkozási forma mindezen elemeket tar- 
talmazza és a világ minden részén valóban lehetoséget ad a 
noknek arra, hogy érvényesítsék érdekeiket. 
    Kumari asszony, aki sikeres vállalkozó és szövetkezeti tag 
Indiában, jól összegezte szövetkezeti tapasztalatát. „A noi szö- 
vetkezeti banknak köszönhetem, hogy vállalkozóvá válhattam 
és hogy megvalósulhattak az álmaim.” 
    A  mostani  Nemzetközi  Szövetkezeti  Napon  a  Szövetke- 
zetek Nemzetközi Szövetsége felkéri a tagjait, hogy ismerjék 
el  a  nok  kulcsfontosságú  hozzájárulását  a  gazdasági,  társa- 
dalmi és kulturális fejlodéshez szerte a világon, erosítsék meg 
elkötelezettségüket az iránt, hogy a nok minél kompetenseb- 
bek legyenek szövetkezeti vállalkozásaikban, és ösztönözzék 
a részvételüket a szövetkezeti mozgalomban. 
 
Drupal alapú website